Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Управление бизнесом arrow Устав ЗАО (Укр.) Статут закритого акціонерного товариства

Устав ЗАО (Укр.) Статут закритого акціонерного товариства

Устав закрытого акционерного общества в Украине.(ЗАО) Документ представлен на украинском языке.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
установчими зборами (загальними зборами акціонерів); засновником закритого акціонерного товариства
"_______________________________"
Протокол N ______
від "___" ____________ 200_ р. 

 

Голова загальних зборів акціонерів 

 

________________
(підпис) 

_________________
(П. І. Б.) 

 

Секретар загальних зборів акціонерів 

 

________________
(підпис) 

_________________
(П. І. Б.) 

 

М. П. 

або: 

Голова Правління 

 

  

________________
(підпис) 

_________________
(П. І. Б.) 

 

  

М. П. 

 

СТАТУТ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"____________________________________________"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Закрите акціонерне товариство "_______________________________" (далі за текстом - Товариство) створено згідно з рішенням засновника (засновників) від "___" ____________ 200_ року N ______).
1.2. Засновником (засновниками) Товариства є:
• _______________________________________________________________;
• _______________________________________________________________.
1.3. Найменування Товариства:
• повне найменування - ___________________________________________.
• скорочене найменування - ________________________________________.
• комерційне (фірмове) найменування - ______________________________.
1.4. Місцезнаходження Товариства: ________________________________, адреса ___________________________.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА


2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
2.5. Товариство є власником:
• майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
• продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
• одержаних доходів;
• іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.
2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
• ______________________________________________________________;
• ______________________________________________________________;
• ______________________________________________________________.
3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА


4.1. Статутний капітал Товариства становить ___________ гривень.
4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:


Акції Товариства
(за категоріями і типами) 

Кількість акцій
(шт.) 

Номінальна вартість акцій
(грн.) 

Частка у статутному капіталі
(%) 

Прості іменні 

 

 

 

Привілейовані іменні 

 

 

 

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Всі акції Товариства розподілені між Засновниками.
4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
• збільшення номінальної вартості акцій;
• додаткового випуску акцій.
4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
• зменшення номінальної вартості акцій;
• купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.
4.7. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
4.8. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства.
4.9. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.
4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:
• при створенні Товариства - у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року з дати його реєстрації;
• при додаткових емісіях акцій - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.
4.11. У разі, якщо Засновник не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки ___ відсотків річних від суми простроченого платежу.
4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
4.13. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.
4.14. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.
4.15. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА


5.1. Акції Товариства розподіляються між Засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.
Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);
2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.
4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
5.3. Кожна привілейована акція одного типу надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
1) на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому п. 6.6 цього Статуту;
2) на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації, яке реалізується шляхом отримання заздалегідь визначеної ліквідаційної вартості (номінальної вартості акцій) до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій;
3) брати участь у загальних зборах Товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення питань про:
• виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, якщо передбачається обмін привілейованих акцій цього типу на привілейовані акції іншого типу або прості акції;
• внесення змін чи доповнень до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій цього типу;
• новий випуск привілейованих акцій, власники яких матимуть переваги в черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;
• збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених типів привілейованих акцій, які мають переваги в черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;
4) реалізовувати права, встановлені пп. 2, 3, 5 та 6 п. 5.2 цього Статуту та законом.
5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариством;
2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА


6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
• виплачуються дивіденди;
• створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
• накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.
6.4. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.
6.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
6.6. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх власникам у першу чергу порівняно з акціонерами - власниками простих акцій. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у заздалегідь визначеному розмірі, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного фонду.
6.7. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також ____ відсотків річних з простроченої суми.
6.8. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.
6.9. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
• до повної сплати всього статутного капіталу;
• при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;
• в інших випадках, встановлених законом.
6.10. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА


7.1. Органами управління Товариства є:
• загальні збори акціонерів;
• наглядова рада;
• правління;
• ревізійна комісія.
7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.
У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це правління Товариства.
7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.
До компетенції загальних зборів належить:
1) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
2) визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, посадових осіб органів управління Товариства;
3) обрання та відкликання членів наглядової ради та ревізійної комісії, а також утворення і відкликання правління Товариства;
4) визначення умов цивільно-правових (трудових) договорів (в тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради та ревізійної комісії;
5) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів наглядової ради та ревізійної комісії;
6) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків Товариства;
7) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
8) створення, виділ та припинення філій та представництв Товариства, затвердження їх положень;
9) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
10) прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що перевищує 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
11) прийняття рішення про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
12) прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), деномінацію акцій Товариства;
13) прийняття рішень про випуск облігацій;
14) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
15) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства;
16) прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
17) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами;
18) затвердження кошторисів витрат діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
7.4. Повноваження, передбачені пп. 1, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16 п. 7.3 цього Статуту, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.
7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.
7.6. Позачергові загальні збори скликаються правлінням за власною ініціативою або на вимогу наглядової ради, ревізійної комісії:
• у разі неплатоспроможності Товариства;
• у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому
Позачергові загальні збори повинні також бути скликані правлінням на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо правління протягом 20 днів не виконало вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання позачергових загальних зборів, такі акціонери мають право скликати збори самі з дотриманням порядку їх скликання, який визначений цим Статутом.
Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 60 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.
7.7. Повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується правлінням Товариства в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається за особистим підписом.
Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дату, час та місце проведення загальних зборів;
3) перелік питань, включених до порядку денного;
4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
5) порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із порядком денним;
6) адресу, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного.
7.8. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені правлінням.
7.9. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів, правління зобов'язане повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та надсилання цієї інформації рекомендованим листом або вручення особисто під розпис власникам іменних акцій не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення загальних зборів.
7.10. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.
7.11. Рішення загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:
• внесення змін до Статуту Товариства;
• ліквідації Товариства.
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.
7.12. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.
7.13. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.
7.14. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості _____ членів строком на _____________.
Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду.
7.15. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами.
До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
2) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що передбачені пп. 2 п. 7.3 цього Статуту;
3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
5) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
6) визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;
7) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління;
8) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
9) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
10) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
11) узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;
12) призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріату) загальних зборів, погодження персонального складу мандатної та лічильної комісій загальних зборів;
13) прийняття рішень про укладання правочинів на суму від 25 до 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
14) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту;
15) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
16) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
17) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;
18) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення правлінню Товариства.
7.16. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.
Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради регулюється Положенням про наглядову раду.
7.17. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
7.18. ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
7.19. Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням загальних зборів у кількості ________ членів строком на __________. До складу правління входять голова правління та члени правління: перший заступник, заступники голови правління.
Порядок формування правління, а також вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у Положенні про правління.
7.20. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
До виключної компетенції правління належить:
1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 25 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
7) призначення керівників філій та представництв Товариства;
8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.
Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.
7.21. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень.
Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.
Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління.
7.22. Роботою правління керує голова правління, який має право:
1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
2) розподіляти обов'язки між членами правління;
3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
4) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
6) відкривати рахунки у банківських установах;
7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
7.23. Перший заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.
7.24. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства.
7.25. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості ____ членів строком на ________.
Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.
7.26. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє:
1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
7.27. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.
7.28. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
7.29. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.
7.30. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій раді Товариства.
7.31. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ


8.1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.
8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).
8.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:
1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
2) бере участь у правочині як представник або посередник;
3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
4) внаслідок такого правочину придбає майно;
5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.
8.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.
8.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.
8.6. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
8.7. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.
8.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА


9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
1) затверджують проект колективного договору;
2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
4) _____________________________________________________________.
9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на ___ років у кількості _____ осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди ради трудового колективу.
9.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:
1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з правлінням;
2) узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
4) розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
5) порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
9.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ


10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
10.2. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:
1) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;
2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);
3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.
10.3. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документа, зазначеного в п. 10.2 цього Статуту.
10.4. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 10.2 цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним співвідношень обміну акцій.
10.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.
У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:
• суду;
• відповідних органів державної влади.
10.6. До початку загальних зборів правління зобов'язане підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:
1) проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.2 цього Статуту);
2) поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.3 цього Статуту);
3) висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.4 цього Статуту).
Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.
10.7. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.
10.8. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис.
10.9. Товариство ліквідується за рішенням:
• загальних зборів у випадках _____________________________________;
• суду у випадках, встановлених законом.
10.10. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.
10.11. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів.
10.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.
10.13. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):
1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства;
2) управляє майном Товариства;
3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
5) реалізує майно Товариства;
6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
10.14. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, якщо загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.
10.15. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод. У разі надходження в ____________ строк однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 10.14 цього Статуту. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) має провести аукціон у порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". У разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія (ліквідатор) повторює зазначені вище дії, здійснюючи зниження ціни на майно Товариства кожний _______ на ______ відсотків до повного розпродажу всього майна.
10.16. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати продажу всього майна. Власники привілейованих акцій мають право на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства в порядку, передбаченому п. 5.3 цього Статуту.
10.17. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
10.18. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА


11.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
11.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

 
« Пред.   След. »