Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Бизнес arrow Регистрация предприятия arrow Устав ООО (Укр.) Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Устав ООО (Укр.) Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Устав ООО (Укр.) Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Устав ООО

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Господарське товариство "_____________________________________" (далі - "Товариство") є юридичною особою - товариством з обмеженою відповідальністю, що засноване на підставі установчого договору (далі - "Договір") від "___" ____________ ___ р.
1.2. Найменування товариства:
повне - Товариство з обмеженою відповідальністю "__________________";
скорочене - ТОВ " _______________________________________________".
1.3. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до законодавства України (далі - "Законодавство"), цього статуту (далі - "Статут"), Договору.
1.4. Товариство має печатку з власним найменуванням, штампи, товарний знак, знак обслуговування та таке інше.
1.5. Власниками Товариства є його Учасники - особи, що зазначені у Договорі.
1.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями власним майном, на яке по закону може бути звернуто стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і Учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах своїх вкладів до статутного фонду.
1.7. Місцезнаходження Товариства: _________________________________.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ


2.1. Товариство створене з метою вирішення економічних і соціальних проблем та одержання прибутку.
2.2. Предметом діяльності Товариства в Україні є:
2.2.1. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов'язаних (в т. ч. створення автогосподарств).
2.2.2. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.
2.2.3. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до діючого законодавства. Інвестиційна та лізингова діяльність.
2.2.4. Проведення операцій купівлі, продажу, посередницьких та інших операцій з нерухомістю - квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями.
2.2.5. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного та не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо).
2.2.6. Виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського, рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів тощо.
2.2.7. Створення тимчасових та постійно діючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільськогосподарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів.
2.2.8. Інформаційно-консультаційні і інформаційно-посередницькі послуги на комерційній основі.
2.2.9. Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції. Організація телекомпаній.
2.2.10. Рекламна та виставочна діяльність, у т. ч. організація ярмарок, презентацій тощо.
2.2.11. Організація дозвілля та відпочинку, в т. ч. експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів, казино; організація та експлуатація спортивно-оздоровчих комплексів та таке інше. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань тощо; утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань.
2.2.12. Туристично-екскурсійний та готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг, з цим пов'язаних.
2.2.13. Побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т. ч. з правом викупу.
2.2.14. Організація громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе, саун, більярдних, кегельбанів та ін.
2.2.15. Лікувально-оздоровча діяльність. Торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво.
2.2.16. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт. Інноваційна та інжинірінгова діяльність.
2.2.17. Організація комерційних, учбових, наукових та тому подібних семінарів, симпозіумів, курсів, виставок. Проведення республіканських та міжнародних конкурсів.
2.2.18. Виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладних виробів.
2.2.19. Ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю.
2.2.20. Будівництво та будівельне виробництво (в т. ч. виконання пошукових, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт; виробництво будівельних матеріалів та конструкцій та супутніх виробів).
2.2.21. Розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т. ч. на нафтопродуктів) тощо.
2.2.22. Переробка відходів, вторсировини, металобрухту та таке інше.
2.2.23. ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
2.3. Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена Законодавством.
2.4. Займатися видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство може після одержання відповідного дозволу.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА


3.1. Товариство користується наданими діючим Законодавством правами, у тому числі має право:
3.1.1. Набувати майнових та особистих немайнових прав та нести відповідні обов'язки, виступати від свого імені в суді та арбітражному суді.
3.1.2. Мати відокремлене майно та рахунки в банках, по яких здійснювати всі види банківських операцій.
3.1.3. Укладати від свого імені договори, угоди і інші юридичні акти, в т. ч. кредитні та вексельні, купівлі-продажу, оренди, підряду, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, консигнації, спільної діяльності та інше. а також приймати участь в торгах, аукціонах, наданні гарантії.
3.1.4. Здійснювати господарську діяльність будь-яких форм та напрямків, яка не заборонена Законодавством, та самостійно здійснювати її матеріально-технічне забезпечення через систему прямих угод або через посередницькі організації.
3.1.5. Продавати і передавати фізичним і юридичним особам, набувати та одержувати у них, здавати та брати в оренду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику кошти та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
3.1.6. Виступати засновниками чи учасниками підприємств будь-яких форм власності. Створювати на території України відособлені підрозділи, філії, представництва та інше.
3.1.7. Користуватися правом найму робочої сили та застосовувати при цьому систему контрактів. Створювати постійні і тимчасові колективи.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА


4.1. Вищим органом Товариства є Збори Учасників (далі - "Збори"), що складаються з Учасників та їх представників. Збори обирають голову Зборів, що організує виконання рішень Зборів та дотримання регламенту їх роботи.
4.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді.
4.3. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів належить:
4.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про виконання.
4.3.2. Внесення змін до установчих документів Товариства (в т. ч. змін до статутного фонду).
4.3.3. Призначення і звільнення виконавчого органу та членів ревізійної комісії Товариства.
4.3.4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства; затвердження звітів і висновків ревізійної комісії; порядку розподілу прибутку та відшкодування збитків.
4.3.5. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.
4.3.6. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства; визначення його організаційної структури.
4.3.7. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
4.3.8. Припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
4.3.9. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасників, умов передачі частки Учасника, що вибув з Товариства.
4.3.10. Виключення Учасника з Товариства та прийняття в нього нових Учасників.
4.3.11. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів (внесків).
4.3.12. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
4.3.13. Узгодження договорів, сума яких перевищує еквівалент $ ___ _____ (____________ доларів США) за курсом Національного банку України.
4.4. За рішенням зборів частина їх повноважень може бути передана до компетенції інших органів Товариства.
4.5. Повідомлення про скликання Зборів надсилається у письмовій формі (в т. ч. факсом) з підтвердженням про отримання.
4.6. Одностайність на Зборах необхідна при розв'язанні питань, означених в пп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.10, 4.3.11. З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів.
4.7. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор, який призначається Зборами, і вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Директор формує апарат управління, очолює його і вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Зборів.
4.8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається Зборами з числа Учасників (їх представників). Порядок її діяльності та кількісний склад затверджується Зборами. За рішенням Зборів ревізія може бути доручена аудиторській організації.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА


5.1. Товариство є власником майна, джерелами створення якого є: грошові та майнові вклади Учасників, доходи від господарської діяльності, кредити банків та інших кредиторів, доходи від цінних паперів, а також інші джерела, не заборонені Законодавством.
5.2. Звернення стягнення на майно Товариства проводиться лише за зобов'язаннями самого Товариства на підставі рішення органу по розгляду майнових спорів.
5.3. В Товаристві можуть створюватися будь-які фонди, склад, порядок створення та використання яких визначаються Зборами.
5.4. Статутний фонд створюється за рахунок вкладів Учасників і становить ______________________.
5.5. Для відшкодування збитків в Товаристві створюється резервний фонд в розмірі 25 % статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань - 5 % чистого прибутку Товариства.
5.6. Чистий прибуток знаходиться у повному розпорядженні Товариства. Порядок його використання визначається Зборами.

6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


6.1. Трудові відносини між Товариством і персоналом визначаються угодами (контрактами), які укладаються між ними згідно Законодавства.
6.2. Передбачені Законодавством повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами та його виборним органом - Радою, що обирається у порядку, що визначається цими зборами.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


7.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до Законодавства та предмета своєї діяльності. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.
7.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним відповідно до Законодавства.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ


8.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація відбувається за рішенням Зборів.
8.3. Товариство ліквідується: за рішенням Зборів; за рішенням суду або арбітражного суду.
8.4. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після здійснення передбачених Законодавством розрахунків розподіляються між Учасниками пропорційно їх часткам у статутному фонді Товариства.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Что такое вексель?

Еще пример, устав ООО Устав

 
« Пред.   След. »