Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Управление бизнесом arrow Устав ЗАО (Укр.) Статут закритого акціонерного товариства

Устав ЗАО (Укр.) Статут закритого акціонерного товариства

Устав закрытого акционерного общества в Украине. Документ представлен на украинском языке.

СТАТУТ
закритого акціонерного товариства

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації закритого акціонерного товариства
"___________________________________________________________________",
зареєстрованого _____________________________ "___" __________________ р.
ідентифікаційний код ____________________________, - (далі по тексту - АТ).

Стаття 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АТ


1.1. Українською мовою: Закрите акціонерне товариство " ___________ ".
Російською мовою: Закрытое акционерное общество " _____________ ".

1.2. Місцезнаходження Товариства: _______________________________.

Стаття 2. ЗАСНОВНИКИ АТ


2.1. Засновниками (далі по тексту - Акціонери) АТ є особи, що підписали установчий договір про спільну діяльність по створенню закритого акціонерного товариства " ____________________________________________ ".

Стаття 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ


3.1. АТ створюється з метою:
- участі в формуванні ринку цінних паперів;
- вивчення попиту і пропозиції на ринку;
- отримання прибутку від господарської діяльності.

Стаття 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ


4.1. АТ створене з метою вирішення економічних і соціальних проблем та одержання прибутку.
4.2. Предметом діяльності АТ в Україні є:
4.2.1. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов'язаних (в т. ч. створення автогосподарств).
4.2.2. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.
4.2.3. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до діючого законодавства. Інвестиційна та лізингова діяльність.
4.2.4. Проведення операцій купівлі, продажу, посередницьких та інших операцій з нерухомістю - квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями.
4.2.5. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного та невласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо).
4.2.6. Виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського, рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів тощо.
4.2.7. Створення тимчасових та постійнодіючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільськогосподарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів.
4.2.8. Інформаційно-консультаційні і інформаційно-посередницькі послуги на комерційній основі.
4.2.9. Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції. Організація телекомпаній.
4.2.10. Рекламна та виставкова діяльність, у т. ч. організація ярмарок, презентацій тощо.
4.2.11. Організація дозвілля та відпочинку, в т. ч. експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів, казино; організація та експлуатація спортивно-оздоровчих комплексів та таке інше. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному обміні, проведення (фестивалів, конкурсів, змагань тощо; утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань.
4.2.12. Туристично-екскурсійний та готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг, з цим пов'язаних.
4.2.13. Побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т. ч. з правом викупу.
4.2.14. Організація громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе, саун, більярдних, кегельбанів та ін.
4.2.15. Лікувально-оздоровча діяльність. Торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво.
4.2.16. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт. Інноваційна та інжинірингова діяльність.
4.2.17. Організація комерційних, учбових, наукових та тому подібних семінарів, симпозіумів, курсів, виставок. Проведення республіканських та міжнародних конкурсів.
4.2.18. Виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладних виробів.
4.2.19. Ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю.
4.2.20. Будівництво та будівельне виробництво (в т. ч. виконання пошукових, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт; виробництво будівельних матеріалів та конструкцій та супутніх виробів).
4.2.21. Розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т. ч. нафтопродуктів) тощо.
4.2.22. Переробка відходів, вторсировини, металобрухту та таке інше.
4.2.23. _________________________________________________________
______________________________________________________________.
4.3. АТ в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена Законодавством.
4.4. Займатися видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, АТ може після одержання відповідного дозволу.

Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АТ


5.1. АТ є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.
5.2. АТ набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
5.3. АТ для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.
5.4. АТ у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно чинного законодавства.
5.5. АТ є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане АТ Акціонерами. Згідно з чинним законодавством України АТ здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.
5.6. АТ не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях АТ. АТ не відповідає по зобов'язаннях Засновників. Засновники несуть відповідальність по зобов'язаннях АТ у розмірах, обмежених вартістю акцій, що їм належать. У випадку недостачі коштів АТ, Акціонери, які не повністю сплатили акції, несуть відповідальність по зобов'язаннях АТ у межах несплаченої суми.
5.7. Майно та активи АТ, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.8. АТ самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.
5.9. АТ відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв. АТ має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. АТ самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
5.10. АТ має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити у міжнародні банківські системи і організації.
5.11. АТ може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.
5.12. Дочірні підприємства АТ, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях АТ, а АТ не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.
5.13. АТ може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.
5.14. Філії і представництва АТ не є юридичними особами і діють від його імені.
5.15. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами акціонерів згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається АТ.

Стаття 6. МАЙНО ТА ФОНДИ АТ


6.1. Майно АТ утворюється за рахунок:
- оплати акцій Акціонерами;
- доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету АТ;
- безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6.2. Майно АТ складається з статутного, резервного, а також інших фондів АТ.
6.3. Порядок, утворення та витрачання резервного, амортизаційного та інших фондів затверджується Директором АТ.
6.4. Резервний фонд АТ створюється шляхом щорічних відрахувань за рішенням Зборів АТ 5 % чистого прибутку і призначається для відшкодування збитків за підсумками операційного року. Розмір резервного фонду встановлюється Зборами Акціонерів, але не може бути менше 25 % статутного фонду.
6.5. АТ може використовувати кошти резервного фонду на додаткові витрати по розробці та впровадженню нових перспективних програм, на поповнення нестачі власних оборотних коштів, на покриття втрат від уцінки продукції та інші цілі. За рішенням Директора частина коштів резервного фонду може бути використана на оплату праці з поповненням їх у наступному періоді.
6.6. Грошові кошти АТ зберігаються на розрахунковому рахунку та валютному рахунку (іноземна валюта) та використовуються ним самостійно.
6.7. АТ може поєднувати частину свого майна і грошових коштів з майном і грошовими коштами державних, кооперативних, громадських та інших організацій для виконання робіт та надання послуг, в тому числі шляхом організації спільних підприємств з іноземними партнерами.
6.8. Частина майна АТ може бути передана дочірнім підприємствам, філіям та представництвам АТ за рішенням і на умовах, що визначаються Зборами акціонерів.

Стаття 7. СТАТУТНИЙ ФОНД АТ


7.1. Статутний фонд АТ становить ____________ (____________) гривень і розподілений на ____________ (____________) простих іменних акцій номінальною вартістю ____________ (____________) кожна. Акціонери сплачують акції, що їм належать, у кількості і в порядку, що визначені Установчою угодою про створення та діяльність АТ. Акції наступних емісій оплачуються Акціонерами у порядку, визначеному Загальними зборами АТ.
7.2. Оцінка матеріальних цінностей, що вносяться в рахунок оплати акцій (будинків, споруд, обладнання, транспортних засобів, інвентарю й іншого майна), визначається за згодою Акціонерів і затверджується Установчими зборами АТ.
7.3. Зміна первісної суми Статутного фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів АТ.
7.4. Збільшення Статутного фонду АТ здійснюється шляхом додаткового випуску акцій та іншими, не забороненими законодавством, засобами.
7.5. Статутний фонд зменшується шляхом зниження номінальної вартості акції або шляхом зменшення кількості акцій або вилучення їх з обігу з виплатою платежів Акціонерам.
7.6. Статутний фонд АТ визнається зміненим після реєстрації зміненого Статутного фонду у порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 8. АКЦІЇ АТ


8.1. АТ випускає прості іменні акції в документарній формі. Акціонерам видається сертифікат на сумарну номінальну вартість належних їм акцій, встановленого згідно з чинним законодавством зразка.
8.2. Реєстр власників цінних паперів АТ веде установа, яка має дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.3. Акції придбаваються Акціонерами:
- шляхом купівлі;
- в порядку успадкування або іншого правонаступництва;
- іншими засобами, передбаченими законодавством.
Сертифікат акцій видається тільки після повної оплати їх вартості.
8.4. Акції АТ можуть сплачуватись Акціонерами грошовими коштами як в національній, так і в іноземній валюті, а також внесенням у Статутний фонд майна, майнових прав. Якщо Акціонери не оплачують свої акції в строк, передбачений договором, вони сплачують за час прострочки 10 % річних з простроченої суми. Акції АТ дають право на одержання частини прибутку від господарської діяльності (дивіденду), а також на участь в управлінні справами АТ.
8.5. Акція є неподільною. У випадку, коли одна й та сама акція належить кільком особам, всі вони по відношенню до АТ визнаються одним Акціонером і здійснюють свої права через одну з них або через загального представника. Співволодарі акцій солідарно відповідають по зобов'язаннях, що лежать на Акціонері.
8.6. Незалежно від форми оплати вкладу вартість акції виражається у національній валюті.

Стаття 9. ПРИБУТОК АТ


9.1. Основним показником результатів фінансової та господарської діяльності Товариства є прибуток.
Прибуток товариства створюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат. Чистий прибуток, отриманий після відшкодування перелічених витрат, а також розрахунків з кредиторами та бюджетом, залишається в повному розпорядженні АТ.

Стаття 10. ДИВІДЕНДИ


10.1. Дивіденди це частина чистого прибутку АТ (що залишилась після сплати податків, формування внутрішніх фондів), що розподіляється серед акціонерів.
10.2. Дивіденди сплачуються не раніше 45 днів після закінчення фінансового року.
10.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну просту акцію визначається Загальними зборами АТ.
10.4. Дивіденди не сплачуються по акціях, що не були випущені в обіг або знаходяться на балансі АТ.
10.5. Дивіденди можуть сплачуватись готівкою, акціями (капіталізація прибутку) та іншим майном згідно з рішенням Зборів АТ.
10.6. АТ оголошує розмір дивідендів без урахування податку на дивіденди.
10.7. Порядок виплати дивідендів обумовлюється при випуску акцій і викладається на оборотному боці сертифікату.
10.8. По несплачених і неодержаних дивідендах відсотки не нараховуються.
10.9. На дивіденди мають право акції, що придбані не пізніше одного місяця до дати іх виплати.

Стаття 11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ


11.1. Акціонер зобов'язаний:
- сплатити вартість акцій у термін та в порядку, передбаченому установчими документами або договором купівлі-продажу;
- виконувати вимоги установчих документів АТ і рішення Загальних зборів АТ та інших органів управління та контролю АТ;
- всебічно сприяти АТ в його діяльності:
- виконувати зобов'язання перед АТ, в тому числі пов'язані з майновою участю, в розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими та внутрішніми документами АТ;
- не розголошувати надану йому інформацію, яка носить конфіденційний характер. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами АТ, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру.
11.2. Акціонер має право:
- брати участь в управлінні справами АТ;
- одержувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності АТ;
- отримувати інформацію про діяльність АТ, зокрема знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності й іншою документацією;
- придбавати в першочерговому порядку акції АТ наступних емісій та облігації, що випускаються АТ;
- отримувати на праві користування майно АТ;
- придбавати в першочерговому порядку продукцію АТ та користуватись його послугами. Статутом АТ та рішеннями Загальних зборів Акціонерів АТ можуть бути передбачені інші права Акціонерів АТ.

Стаття 12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АТ


Загальні збори АТ
12.1. Вищим органом АТ є Загальні збори АТ.
У загальних Зборах АТ мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних Зборах АТ реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у загальних Зборах АТ здійснюється згідно реєстру акціонерів у день проведення Зборів уповноваженою на це особою. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах акціонерів може бути посвідчена Директором АТ. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних Зборах.
12.2. До компетенції Загальних зборів АТ належать:
а) визначення основних напрямів діяльності АТ, затвердження планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін та доповнень до Статуту АТ;
в) призначення та відкликання Директора АТ та Ревізійної комісії АТ;
г) затвердження річних звітів діяльності АТ, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв АТ, затвердження їх статутів та положень про них;
е) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб АТ;
є) затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів АТ, визначення його організаційної структури;
ж) вирішення питання про придбання АТ акцій, які ним випускаються;
з) визначення умов оплати праці посадових осіб АТ, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
и) прийняття рішення про припинення діяльності АТ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Повноваження, передбачені п. "б", "г", "д" та "й", належать до виключної компетенції загальних Зборів АТ і не можуть бути передані іншим органам АТ.
Загальні збори вправі передати рішення питань, що знаходяться в їх компетенції, Спостережній раді та/або Директору АТ, крім визначених вище.
Протокол Загальних зборів акціонерів підписується головою та секретарем Зборів і не пізніше як через три робочих дні після закінчення зборів передається виконавчому органу АТ.
12.3. Загальні збори АТ можуть бути черговими та позачерговими.
Чергові Загальні збори АТ скликаються не рідше одного разу на рік.
Позачергові збори повинні бути скликані згідно чинного законодавства.
Ревізійна комісія перевіряє складений список і доповідає про результати перевірки Загальним зборам АТ.
12.4. Акціонер може передати право голосу іншому акціонеру шляхом письмової заяви, яка передається уповноваженій особі, що веде реєстр акціонерів.
12.5. Загальні збори АТ визнаються правомочними, якщо в них беруть участь Акціонери, що мають понад 60 % загальної кількості голосів.
12.6. Голосування на Загальних зборах АТ проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.
12.7. Питання, що торкаються інтересів Акціонерів, вирішуються згідно з установчими документами АТ.
12.8. Рішення Загальних зборів АТ приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, що беруть участь у Зборах, за винятком питань, передбачених п. 12.9.
12.9. Більшістю 3/4 голосів вирішуються такі питання:
а) зміна Статуту АТ;
б) прийняття рішення про припинення діяльності АТ;
в) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв АТ.
12.10. Якщо Акціонери, що беруть участь в Загальних зборах АТ, складають менш ніж 60 % загальної кількості голосів, то Збори вважаються неправомочними.

Стаття 13. ДИРЕКТОР АТ


13.1. Виконавчим органом АТ є Директор, який вирішує всі питання поточної діяльності АТ.
13.2. Директор обирається Загальними зборами Акціонерів терміном на 3 роки.
13.3. Директор АТ здійснює керівництво поточною діяльністю АТ і підзвітний Загальним зборам АТ.
13.4. Директор АТ:
- здійснює оперативне керівництво всією роботою АТ відповідно до затверджених Зборами планів;
- розпоряджається всім майном АТ, включаючи кошти, згідно з чинним законодавством і цим Статутом;
- без довіреності діє від імені АТ, репрезентує його в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях;
- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банку розрахунковий рахунок та інші рахунки АТ;
- складає фінансові плани АТ і звіти про їхнє виконання;
- контролює режим праці і відпочинку персоналу АТ;
- бере участь в укладенні та припиненні дії колективного й індивідуальних договорів з працівниками АТ;
- застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення відповідно до Правил внутрішнього розпорядку і Положення про персонал АТ;
- приймає рішення і видає розпорядження з оперативних питань внутрішньої діяльності АТ;
- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу АТ;
- здіснює підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами АТ;
- здійснює будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей АТ, за винятком тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до виняткової компетенції Загальних зборів АТ.
Загальними зборами АТ на Генерального директора АТ можуть бути покладені й інші обов'язки та повноваження.

Стаття 14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ


14.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ здійснюється Ревізійною комісією в складі 3 осіб.
Ревізійна комісія обирається Загальними зборами АТ з числа Акціонерів, які не посідають керівних посад в АТ терміном на 3 роки.
Загальні збори АТ можуть переобрати окремих членів Ревізійної комісії, а також Ревізійну комісію в цілому.
14.2. До завдань Ревізійної комісії входять: перевірка щорічного звіту, а також інші питання, пов'язані з контролем фінансово-господарської діяльності АТ.
14.3. Ревізійна комісія з дозволу Загальних зборів АТ має право залучати до своєї роботи незалежних експертів (зовнішній аудит).
14.4. Річний звіт та баланс представляються Директором Загальним зборам АТ тільки з висновком Ревізійної комісії не пізніше 10 квітня того року, що слідує за звітним.
14.5. Ревізійна комісія веде протоколи всіх засідань комісії.
14.6. Порядок діяльності Ревізійної комісії регулюється Положенням, яке затверджується Загальними зборами АТ.

Стаття 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ


15.1. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність в АТ ведуться згідно з нормами, що діють в Україні. Порядок обігу документів в АТ, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором АТ.
15.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера АТ, компетенція якого визначена чинним законодавством. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтерією АТ на чолі з головним бухгалтером відповідно до чинного законодавства.
15.3. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
15.4. Річний звіт по операціях АТ та баланс складаються в АТ у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальним зборам АТ, що скликаються не пізніше, як через 1 місяць після закінчення терміну для складання звіту.
15.5. АТ та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

Стаття 16. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА


16.1. Директор АТ самостійно розробляє організаційну структуру та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці працівників АТ та працівників, що залучаються, які стимулюють підвищення її продуктивності і якості, зменшення непродуктивних витрат, і такі, що враховують принцип розподілу за кінцевими результатами.
16.2. АТ має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір і вид валюти для оплати праці, згідно з чинним законодавством.
16.3. Загальний розмір виплат за результатами праці кожного окремого працівника АТ не обмежується.
16.4. В разі необхідності, для виконання конкретних робіт і надання послуг АТ має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, підприємств та організацій (поза робочим часом за основним місцем роботи) на підставі індивідуальніх договорів, зокрема: договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, що передбачені цивільним та трудовим законодавством, з оплатою праці на договірних засадах.
16.5. АТ має право надавати працівникам АТ пільги, в тому числі і такі, що не передбачені чинним законодавством: встановлення додаткових оплачуваних відпусток, здійснення різноманітних видів страхування за рахунок коштів АТ, компенсацію витрат на проїзд в міському та приміському транспорті, компенсацію за користування особистим майном у виробничих цілях по договірним цінам, додаткові компенсаційні виплати на харчування в закладах громадського харчування, компенсація витрат на відрядження, інші пільги та компенсації.

Стаття 17. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АТ


17.1. Реорганізація АТ (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Загальних зборів АТ.
При реорганізації АТ вносяться відповідні зміни в цей Статут АТ.
17.2. Ліквідація АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів АТ або за рішенням суду або арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
17.3. Ліквідація АТ здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається Загальними зборами АТ або судом (арбітражним судом).
17.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами АТ.
17.5. Порядок і термін ліквідації АТ встановлюються Загальними зборами АТ або судом (арбітражним судом). Термін для заяв та претензій кредиторів не може бути менш ніж 2 місяці з моменту оголошення про ліквідацію АТ.
17.6. Ліквідаційна комісія до закінчення терміну ліквідації АТ підлягає контролю Ревізійної комісії АТ.
17.7. Ліквідаційна комісія:
- у триденний термін вміщує публікацію в офіційній пресі за місцем знаходження АТ про наступну ліквідацію АТ;
- оцінює наявне майно АТ;
- виявляє дебіторів та кредиторів АТ і здійснює розрахунки з ними;
- вживає заходів щодо оплати боргів АТ третім особам, а також його Акціонерам;
- складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам АТ, а також органу, що призначив ліквідаційну комісію.
17.8. Решта майна АТ, що залишилась після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників АТ, розрахунків з кредиторами і виконання обов'язків перед держателями облігацій АТ, розподіляється між Акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Майно, що передане АТ Акціонерами в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
17.9. АТ вважається ліквідованим з моменту виключення його з реєстру державної реєстрації.
17.10. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну в період її діяльності АТ, його Акціонерам і третім особам, по нормам цивільного законодавства України.

Стаття 18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ


18.1. Зміни та доповнення в Статут АТ вносяться Загальними зборами АТ за поданням Дирекції АТ або Акціонерів.
18.2. Зміни та доповнення вносяться до Статуту і реєструються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

 
« Пред.   След. »